هولوگرام دایره به قطر 2 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری

هنگ کنگ هولوگرام نمونه آماده قطر 2 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری

ابعاد: 2 * 2 *
واحد: عدد
این نوع هولوگرام بصورت آماده تحویل در تعداد محدود موجود می باشد. هولوگرام مورد نظر به رنگ نقره ای (سیلور) و در قطر 2 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری می باشد.
کد
G2
دایره به قطر 2 سانتیمتر + اثرگذاری

هنگ کنگ هولوگرام نمونه آماده قطر 2 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری

این نوع هولوگرام بصورت آماده تحویل در تعداد محدود موجود می باشد.

هولوگرام مورد نظر به رنگ نقره ای (سیلور) و در قطر 2 سانتیمتر بهمراه  اثرگذاری می باشد.