هولوگرام آماده 1.3 دایره با اثرگذاری

هنگ کنگ هولوگرام نمونه آماده قطر 1.3 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری

ابعاد: 1.3 * 1.3 * 1.3
واحد: عدد
این نوع هولوگرام بصورت آماده تحویل در تعداد محدود موجود می باشد. هولوگرام مورد نظر به رنگ نقره ای (سیلور) و در قطر 1.3 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری می باشد.
کد
G1

هنگ کنگ هولوگرام نمونه آماده قطر 1.3 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری

این نوع هولوگرام بصورت آماده تحویل در تعداد محدود موجود می باشد.

هولوگرام مورد نظر به رنگ نقره ای (سیلور) و در قطر 2 سانتیمتر بهمراه  اثرگذاری می باشد.