هنگ کنگ هولوگرام نمونه آماده با اثرگذاری مستطیل به ابعاد 2.1*2.3

ابعاد: 2.1 * 2.3 *
واحد: عدد
این نوع هولوگرام بصورت آماده تحویل در تعداد محدود موجود می باشد. هولوگرام مورد نظر به رنگ نقره ای (سیلور) -مستطیل به ابعاد 2.1*2.3 سانتیمتر بهمراه اثرگذاری می باشد.
کد
M2

هنگ کنگ هولوگرام نمونه آماده با اثرگذاری مستطیل به ابعاد 2.1*2.3

این نوع هولوگرام بصورت آماده تحویل در تعداد محدود موجود می باشد.
هولوگرام مورد نظر به رنگ نقره ای (سیلور) -مستطیل به ابعاد 2.1*2.3  سانتیمتر بهمراه  اثرگذاری می باشد.